Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

MORE Mirjam, verder aangeduid als MORE, is gevestigd in Ouderkerk aan den IJssel. MORE is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerkt MORE?

MORE verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan MORE heeft verstrekt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Locatie gegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op de website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.

Hoe verzamelt MORE uw gegevens?

MORE verzamelt gegevens als deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier of het aanvragen van een dienst of gratis document. MORE verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond van een overeenkomst die u met MORE heeft gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor welk doel verwerkt MORE uw persoonsgegevens?

 • Om een nieuwsbrief, blog of tips naar u te sturen.
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen om dienstverlening uit te voeren.
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Om diensten bij u op locatie uit te voeren.
 • Om uw bezoekersgedrag op de website te analyseren.
 • Voor het toezenden van een offerte/opdrachtbevestiging of andere informatie.

Hoe lang bewaart MORE uw persoonsgegevens?

MORE bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Voor de Belastingdienst hanteert MORE de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Verwerkersovereenkomst voor het delen van persoonsgegevens met derden

MORE verkoopt gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Met bedrijven die in opdracht van MORE persoonsgegevens verwerken, sluit MORE een verwerkersovereenkomst. Hiermee zorgt MORE voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. MORE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Welke cookies of vergelijkbare technieken worden gebruikt?

MORE gebruikt technische, functionele en tracking cookies.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonsgegevens?

 • Het recht om persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.
 • Het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door MORE.
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat er bij MORE een verzoek ingediend wordt om de persoonsgegevens die MORE heeft, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens stuurt u naar support@moremirjam.nl. MORE reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen op uw verzoek.

Hoe beveiligt MORE uw persoonsgegevens?

MORE neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met MORE via support@moremirjam.nl.