Investeren in samenwerken

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

 1. MORE Mirjam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91693446, gevestigd in Ouderkerk aan den IJssel, in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De natuurlijke persoon of het bedrijf dat een overeenkomst aan gaat met opdrachtnemer in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 5. De algemene voorwaarden van MORE Mirjam zijn ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, facturen, werkzaamheden, opdrachten en levering van diensten door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer vervangt de nietige of de vernietigde bepalingen, waarbij zo veel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen worden.
 5. Indien opdrachtnemer niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat opdrachtnemer het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Indien in de opdrachtbevestiging geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de opdrachtbevestiging na 14 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar opdrachtbevestiging worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de opdrachtbevestiging, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen, e-mailberichten en overeenkomsten binden opdrachtnemer niet. 
 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand:
  a. Nadat opdrachtgever de opdrachtbevestiging heeft ondertekend en aan opdrachtnemer heeft geretourneerd; of
  b. Nadat de opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met de aanbieding van de opdrachtnemer.
 2. De werkzaamheden vangen aan op het overeengekomen tijdstip, na ontvangst van de getekende opdrachtbevestiging, maar niet eerder dan opdrachtnemer beschikt over alle door de opdrachtgever te verstrekken bescheiden, gegevens, voorwerpen en nadat een eventueel overeengekomen vooruitbetaling door opdrachtnemer is ontvangen of zekerheden ten behoeve van opdrachtnemer zijn gesteld.

Artikel 5 – Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de aanbieding staat de pakketprijs van de gekozen dienstverlening of het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer exclusief btw vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals administratie- en reiskosten, zullen tevens worden vermeld. Extra te maken (on)kosten, zoals kosten voor online programma’s en tools, komen voor rekening van opdrachtgever en worden apart gefactureerd.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer berekend. Indien blijkt dat meer inspanning nodig is dan het vooraf overeengekomen aantal uren, zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Meerwerk wordt gefactureerd op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Er zal nooit meerwerk wordt uitgevoerd zonder goedkeuring van opdrachtgever.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. Opdrachtnemer heeft het recht de tarieven jaarlijks per 1 januari, of wanneer omstandigheden dit vergen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd de vast overeengekomen prijs en/of uren te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst en dit niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer. Dat in redelijkheid niet mag worden verwacht dat opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs en/of uren.
 7. Opdrachtgever wordt per maand achteraf gefactureerd op basis van de overeengekomen pakketprijs of daadwerkelijk gemaakte uren, tegen het afgesproken uurtarief van opdrachtnemer. 
 8. Indien opdrachtgever een abonnement en/of strippenkaart wenst af te nemen, wordt op het moment van aanschaf gefactureerd. 
 9. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen te zijn voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn is vermeld of door partijen anders is overeengekomen.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, zonder verdere ingebrekestelling.
 11. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 12. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 – Informatieverstrekking en uitvoering opdracht

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer. Als deze informatie niet tijdig is verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De uit deze vertraging voortvloeiende extra kosten brengt opdrachtnemer in rekening bij opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. De verstrekte gegevens voldoen aan de door opdrachtnemer voorgeschreven specificaties.
 4. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
 5. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer alle bevoegdheden die noodzakelijk zijn om de overeenkomst optimaal uit te kunnen voeren.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 7. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
 9. Opdrachtnemer is niet gehouden werkzaamheden uit te voeren die in strijd zijn met haar professionaliteit, een recht van derden of een wettelijke plicht.
 10. Alle werkzaamheden vinden in beginsel plaats vanuit locatie van opdrachtnemer. Wanneer, na overleg tussen partijen, werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie van opdrachtgever, wordt, met uitzondering van laptop van opdrachtnemer, gebruik gemaakt van de faciliteiten van opdrachtgever.
 11. Doordat diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.
 12. Opdrachten waar een deadline aan verbonden zit, dienen binnen een redelijke periode aangeboden te worden. Het dient te allen tijde aannemelijk te zijn dat de gegeven termijnen haalbaar zijn. Beoordeling hiervan ligt geheel bij opdrachtnemer.

Artikel 7 – Wijziging en annulering van de opdracht

 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de opdracht aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Ook kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. Opdrachtnemer stelt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de opdrachtgever tot schadevergoeding, tot ontbinding van de opdracht of een andere actie jegens opdrachtnemer.
 4. Indien opdrachtgever verhuist en/of het factuuradres en/of e-mailadres van de opdrachtgever wijzigt, dient de opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe adresgegevens schriftelijk of via de e-mail aan opdrachtnemer door te geven.
 5. Indien de facturen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Een verlate levering kan in dit geval niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.
 6. Annulering van de opdracht door opdrachtgever gebeurt schriftelijk of per e-mail naar support@moremirjam.nl.
 7. Indien de opdracht wordt ontbonden binnen 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden, brengt opdrachtnemer 25% van de overeengekomen opdracht als annuleringskosten in rekening.
 8. Indien opdrachtgever de opdracht wenst te ontbinden als de werkzaamheden zijn aangevangen, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • In geval van een ad hoc klus worden de gewerkte uren en overige gemaakte kosten in rekening gebracht.
 • Abonnementen lopen voor de overeengekomen duur (maand, halfjaar of jaar). Het abonnement kan per maand worden opgezegd met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand.
 • De strippenkaart werkt op basis van losse uren en kan tussentijds niet worden stopgezet. De strippenkaart is geldig voor een afgesproken periode. De uren die niet gebruikt zijn komen te vervallen.
 • Alle tot het moment van de beëindiging van de opdracht gewerkte uren en overige gemaakte kosten worden in rekening gebracht.

Artikel 8 – Overmacht

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen, tijdelijke of blijvende invaliditeit of brand.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden en niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van opdrachtnemer waardoor opdrachtnemer haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Indien zich een situatie als in het eerste en/of tweede lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor opdrachtnemer haar werkzaamheden tijdelijk niet kan uitvoeren, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing.
 4. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de opdracht schriftelijk te ontbinden. Zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om dat gedeelte apart te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid schade

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee alle aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van juiste toestemming onder de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever zich aan dient te houden bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 7. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel dat door opdrachtnemer in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.
 8. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde werkzaamheden.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. De rechten op de door opdrachtnemer geproduceerde concepten en definitieve tekst(en), digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, sjablonen etc., hierna te noemen ‘werk’, in het kader van de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever, berusten bij opdrachtnemer of haar licentiegever(s).
 2. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het werk van opdrachtnemer te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Na toestemming dient bij elke publicatie te worden opgenomen ‘geproduceerd door MORE Mirjam’.
 3. Door oplevering van het werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen.
 4. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.
 6. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 8. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever opdrachtnemer toestemming om het geproduceerde werk, de naam en/of logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op website van opdrachtnemer te plaatsen. Wanneer dit niet door opdrachtgever wordt gewenst, dient dit bij het aangaan van de overeenkomst te worden aangegeven.

Artikel 11 – Geheimhouding, datalekken en AVG

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacy verklaring.
 2. Opdrachtnemer verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte (tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt) de eventueel aan haar verstrekte persoonsgegevens uitsluitend op de manier die met haar opdrachtgever is afgesproken enkel in het kader van de onderhavige opdracht. Dit verwerken zal niet langer of uitgebreider plaatsvinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht. De verwerking vindt plaats volgens instructie en onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Indien een instructie, naar de mening van opdrachtnemer, inbreuk maakt op de AVG stelt zij haar opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis. Opdrachtnemer heeft in dit kader nadrukkelijk geen zeggenschap over het doel en de middelen van de verwerking en neemt geen beslissingen over het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor opdrachtgever verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan derden.
 3. Voor zover mogelijk verleent opdrachtnemer bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van opdrachtgever ten aanzien van verzoeken van derden om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens). Opdrachtnemer stuurt, de aan haar kenbaar gemaakte verzoeken, door naar opdrachtgever, maar wikkelt niet zelfstandig af.
 4. Opdrachtnemer neemt in het kader van de verwerking passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. Opdrachtgever heeft zich goed geïnformeerd over deze beveiligingsmaatregelen en verklaart dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze opdracht niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van betrokkene(n) en vrijwaart o[drachtnemer voor alle aanspraken in geval van een overtreding van Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening en andere wet- en regelgeving, tenzij deze overtreding het gevolg is van grove schuld of nalatigheid van opdrachtnemer.
 6. Na afloop van de opdracht zorgt opdrachtnemer binnen 4 weken voor het terugbezorgen van de persoonsgegevens aan opdrachtgever of het wissen van alle persoonsgegevens, naar gelang keuze opdrachtgever. Opdrachtnemer verwijdert kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.
 7. Indien er sprake is van een datalek stelt opdrachtnemer haar opdrachtgever, uiterlijk binnen 48 uur na bekendwording, op de hoogte en voorziet opdrachtgever daarbij van de informatie die redelijkerwijs nodig is om – indien nodig – een juiste en volledige melding te kunnen doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken.
 8. De melding van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) betrokkene(n) is altijd de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Opdrachtnemer wijst in dit kader alle aansprakelijkheden van de hand.

Artikel 12 – Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de verrichte werkzaamheden en geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen na ontvangst op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Voor vragen en/of klachten kan opdrachtgever contact opnemen met MORE Mirjam via support@moremirjam.nl of via telefoon 06 518 43 218.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.  Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van internationale verdragen.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te schikken. Alle rechtsvorderingen worden enkel aangebracht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn 12 maanden voor alle vorderingen en verweren tegen opdrachtnemer en betrokken derden.